Polityka rezygnacji

1. Klient może zrezygnować z zamówienia, jeśli składające się na nie produkty nie zostały jeszcze przygotowane do wysyłki.

2. Rezygnacja z zamówienia może się odbyć poprzez:

anulowanie zamówienia na stronie Sklepu po zalogowaniu do swojego konta Klienta

3. Konsument może odstąpić od umowy sprzedaży każdego produktu zakupionego w Sklepie w ciągu 14 (czternastu) dni kalendarzowych bez podawania przyczyny oraz bez ponoszenia kosztów, z wyłączeniem przyczyn opisanych w punkcie następnym poniżej.

4. Stosownie do art. 38 ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o Prawach Konsumenta, prawo do odstąpienia od umowy nie przysługuje Konsumentowi w odniesieniu do umowy:

1. o świadczenie usług, jeżeli przedsiębiorca wykonał w pełni usługę za wyraźną zgodą konsumenta, który został poinformowany przed rozpoczęciem świadczenia, że po spełnieniu świadczenia przez przedsiębiorcę utraci prawo odstąpienia od umowy;

2. w której przedmiotem świadczenia jest rzecz dostarczana w zapieczętowanym opakowaniu, której po otwarciu opakowania nie można zwrócić ze względu na ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu

3. w której przedmiotem świadczenia są rzeczy, które po dostarczeniu, ze względu na swój charakter, zostają nierozłącznie połączone z innymi rzeczami.

5. Bieg terminu do odstąpienia od umowy rozpoczyna się od dnia zawarcia umowy, albo od objęcia w posiadanie ostatniej rzeczy, partii lub części w zamówieniu wielu rzeczy dostarczanych osobno.

6. Konsument, który chce skorzystać z prawa odstąpienia od umowy, powinien dostarczyć do Sklepu stosowne oświadczenie pocztą elektroniczną lub tradycyjną. Może skorzystać z formularza na stronie Sklepu, albo z ustawowego wzoru formularza odstąpienia od umowy, stanowiącego załącznik nr 2 do ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta. Do zachowania terminu do odstąpienia od umowy wystarczy wysłanie przez Konsumenta informacji o wykonaniu przysługującego mu prawa odstąpienia od umowy przed upływem terminu do odstąpienia od umowy.

7. W razie odstąpienia od umowy Konsument zobowiązany jest do zwrotu produktów Sklepowi w stanie niewykraczającym poza konieczny do stwierdzenia charakter produktu, a także jego cech i funkcjonowania. Sklep zwróci Konsumentowi uiszczoną przez niego należność obejmującą koszty dostawy. Sklep informuje, że w zakresie korzystania przez Klientów z uprawnienia do odstąpienia od umowy zawartej na odległość, koszty zwrotu produktu ponosi Klient. Sklep nie jest również zobowiązany do zwrotu Konsumentowi dodatkowych nakładów za dostarczenie produktów wedle wybranej przez niego opcji dostawy. W związku z tym Sklep nie przyjmuje przesyłek odesłanych za pobraniem, ani nie odpowiada za ich koszty, a bezpośredni koszt zwrotu produktu w wyniku odstąpienia ponosi Konsument. Jednocześnie Konsument ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości produktu będące wynikiem korzystania z niego w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia charakter produktu, jego cechy i funkcjonalność. Jeśli towar ze względu na swój charakter nie może zostać odesłany normalnym trybem Konsument ponosi bezpośrednie koszty zwrotu produktów wedle informacji o szacunkowej wycenie wskazanej przez Sklep.

8. Konsument, który odstąpił od umowy, ma obowiązek zwrócić produkt do Sklepu niezwłocznie, jednak nie później niż 14 dni od dnia odstąpienia od umowy.

9. Prawo odstąpienia od umowy zawartej na odległość nie przysługuje podmiotowi innemu niż Konsument.

10. Zwrot produktów Klient dokonuje na adres: ARREDI s.c., ul. Konstytucji 3 Maja 6, lok 1A, 05-250 Radzymin niezwłocznie, lecz nie później niż 14 dni od dnia poinformowania Sklepu o odstąpieniu od umowy sprzedaży. Termin jest zachowany, jeżeli Klient odeśle towar przed upływem terminu 14 dni.